JAPAN

JAPAN

Chuo Boshoku Kogyo Co., Ltd.
4th Floor, Watase Building
No. 3-5-8 Nishi Shinbashi
Minato-ku, Tokyo 105-0003
Japan
Attention: Tadatoshi Fujinaga
Telephone: 011-81-3-3432-2431
Telefax: 011-81-3-3432-6969
E-Mail: fujinaga@chuo-boshoku.co.jp